Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kuruluş Amacı ve Görevleri

1.    KURULUŞUN GENEL TANIMI
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Müzeler, Kütüphaneler, Resim Heykel Müzeleri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlükleri, Orkestra,  Topluluk ve Koro Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezi Müdürlükleri Güzel Sanatlar Galerileri, Resim Heykel Müze ve Galerileri, Turizm Danışma Büroları ile Kültür Merkezleri faaliyetlerinin amacına uygun, verimli şekilde yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludurlar.

1.1.       GÖREVLERİ
1.1.1.       Güzel Sanatlar Alanında;
1.1.1.1.    Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat alanlarını takip ederek İl içindeki sanat faaliyetlerinin Milli Kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını sağlamak.
1.1.1.2.    Resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarını geliştirmek için faaliyetlerde bulunmak
1.1.1.3.    Bakanlığımıza bağlı Güzel sanatlar galerileri, orkestralar, topluluklar ve koroların yanı sıra, amatör çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları ile resim ve heykel müzelerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
1.1.1.4.    Yöresel kültür, sanat ve folklor değerlerinin tespit ve geliştirilmesine yönelik envanter çalışmaları yapmak.

1.1.2.       Kültür Varlıkları ve Müzeler Alanında;
1.1.2.1.    Özel Müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak.
1.1.2.2.    Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
1.1.2.3.    Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
1.1.2.4.    Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak.
1.1.2.5.    Tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ve korunması, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz define arama ve kaçak kazıların yapılmaması için gerekli tedbirleri almak, ruhsatlı taşınır Kültür Varlığı Ticarethaneleri ile kolleksiyonerlerin faaliyetlerini denetlemek, bunlara rehberlik etmek, teşvik ederek geliştirilmesini sağlamak.

1.1.3.       Kütüphaneler ve Yayımlar Alanında;
1.1.3.1.    Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek.
1.1.3.2.    Yurt içinde ve yurt dışında basılmış okuyucuya faydalı yayınları. Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
1.1.3.3.    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak
1.1.3.4.    2527 sayılı Basma Yazı ve Derleme Kanununa göre gerekli işlemleri yaptırmak ve yapmak.
1.1.3.5.    Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici çalışmaları yapmak.
1.1.3.6.    Okuma alışkanlığını kazandırmak ve yaygınlaştırmak, kitap ve kütüphane sevdirmek ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

1.1.4.       Telif Hakları ve Sinema Alanında;
1.1.4.1.    5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek
1.1.4.2.    3257 sayılı Sinema. Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.
1.1.4.3.    Eser sahipleri ile birlikler ve Bakanlık arasındaki ilişkilerde yardımcı olmak.
1.1.4.4.    İl ve İlçelerde Bakanlıkça yayımlanan genelgeler çerçevesinde denetleme komisyonları oluşturularak, işletmelerde gösterime sunulan, kiraya verilen ve satılan video filmi, ses kaseti, CD, VCD, DVD ve sinema filmleri ile basılı yayın ve benzeri eserlerin kontrollerini yaptırmak.
1.1.4.5.    İl ile ilgili belgesel nitelikli film, video ve benzeri sanatsal faaliyetlere yardımcı olmak.

1.1.5.       Yatırım ve İşletmeler Alanında;
1.1.5.1.    İl’deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli. her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,
1.1.5.2.    İl’in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür ve Turizm Envanteri hazırlamak,
1.1.5.3.    İl turizm planlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek verilen ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ve kesinleşen kalkınma planı ve yıllık programlarını yöre turizmine ilişkin bölümünün uygulanışında gerekli tedbirleri almak, turizm yatırımlarının öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesini takip etmek ve sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,
1.1.5.4.    Kalkınma planı, yıllık programlar ve Bakanlığın emirlerine uygun olarak. İl’deki özel sektör, meslek kuruluşları ve turizm dernekleri ile işbirliği yaparak, bölgenin turizm imkânlarının değerlendirilmesi, halkın turizme karşı ilgisinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
1.1.5.5.    Nitelikli konaklama, yeme-içme, eğlence, termal, kayak, golf ve benzeri tesislerin gelişimi, modernizasyonunun yapılabilmesi ve kapasitenin artırılması için çalışmalar yapmak,
1.1.5.6.    Yöredeki turizm türlerinin tespit edilmesi, turizmin çeşitlendirilerek 12 aya çıkartılması çalışmaları ile sürdürülebilir turizm için faaliyetlerde bulunmak,
1.1.5.7.    Turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerini yürütmek,
1.1.5.8.    Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
1.1.5.9.    Kültür merkezlerinde milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,
1.1.5.10.    Turizm Yatırım ve İşletme Belgeli Tesisler ile Seyahat Acentelerini; 4957 sayılı kanunla değişik 2634 sayılı kanunun 1618 sayılı kanun ve kanunlara dayalı çıkarılan yönetmeliklere göre denetlemek,
1.1.5.11.    Turizm İşletme Belgeli Tesisleri 4957 sayılı Kanunla deşik 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı çıkarılan yönetmeliklere göre denetlemek,
1.1.5.12.    Seyahat acentelerinin enformasyon memuru ihtiyacını karşılamak amacıyla TÜRSAB ile işbirliği yaparak enformasyon memurluğu sınavı açmak,
1.1.5.13.    Taş, Kum. Çakıl Ocaklarının kiralanması ve süre uzatılmasına ilişkin taleplerde mahallinde inceleme yapmak, Valilik görüşü oluşturmak ve Bakanlığa bildirmek,

1.1.6.        Araştırma ve Eğitim Alanında;
1.1.6.1.    Halk kültüründe halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme vb. bütün dalları ile güzel sanatlar alanında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak, bu alandaki faaliyetleri yakından takip etmek, denetlemek ve bu çalışmalara rehberlik etmek,
1.1.6.2.    Yöresel halk kültürü arşivini kurmak,
1.1.6.3.    İl’de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, turizm sektörü ve üniversitelerle işbirliği sağlamak, kamu kuruluşları ve sektör personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek.
1.1.6.4.    İl’de her alandaki kültür ve turizm meselelerini incelemek, gerektiğinde ildeki diğer kültür ve turizm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yetkisi dâhilinde olanları sonuçlandırmak, olmayanları yetkili ve ilgili makamlara bildirmek,
1.1.6.5.    Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilgili görev ve faaliyet alanına giren hususlarda talimatlar doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki verilerini takip etmek,
1.1.6.6.    Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan eğitim merkezlerine ilişkin hizmetleri yürütmek.
1.1.6.7.    Turizm sektörünün eğitilmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla; il içinde faaliyette olan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesisler ile Belediye belgeli tesislerde çalışmakta olan personele yönelik olarak mesleki turizm eğitimi kursları açılması için, Bakanlığa teklifte bulunmak, açılan kursların araç, gereç ve eğitim materyallerinin teminine yardımcı olmak.
1.1.6.8.    Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda kurslar açmak, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, Profesyonel Turist Rehberlerini ilgili yönetmeliğe göre denetlemek.
1.1.6.9.    Bakanlık merkez birimlerince düzenlenecek eğitim programlarında (konferans, seminer, panel, vb.) İl’deki duyuru, salon tahsisi, gerekli donanımın temini vb. organizasyon çalışmalarını yürütmek,
1.1.6.10.    İl’de düzenlenecek Hizmet içi Eğitim Çalışmalarını Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak planlamak ve uygulamak.
1.1.6.11.    Yöresel Halk Kültürü Araştırmaları sonucunda unutulmaya yüz tutan El Sanatlarımızın yaşatılması amacıyla kurslar düzenlemek ve sergiler açmak.
1.1.6.12.    Kültür konularında gençliği bilinçlendirmek ve yönlendirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak eğitim kurumlarında yarışmalar düzenlemek,

1.1.7.       Tanıtma Alanında;
1.1.7.1.    Her türlü imkândan yararlanarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum. panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteriler, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak bu yönde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak.
1.1.7.2.    Yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,
1.1.7.3.    Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kolaylaştıracak tedbirleri Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, ulusal ve yerel basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı haber ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,
1.1.7.4.    İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, yürütmek ve tanıtıcı broşür, depliyan, kitap, CD, VCD, DVD. belgesel film ‘ve benzeri çalışmaları yapmak,
1.1.7.5.    Yörede kültür ‘ve turizm hareketlerini desteklemek amacıyla kamu ‘ve özel sektör işbirliğini sağlamak, yerli ‘ve yabancı turistin bilgi alışverişini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak.
1.1.7.6.    İl ‘ve ilçelerdeki kültür ve turizm hareketlerini koordine etmek için “Kültür ve Turizm İl Koordinasyon Kurulu” oluşturmak, toplantılarını düzenlemek, kurulda alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmaları yapmak.
1.1.7.7.    Kültür ve turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanlarına giren konularda bir programa bağlı olarak, İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere yardımcı olmak,

1.1.8.       Personel, İdari ve Mali İşler Alanında;
1.1.8.1.    Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,
1.1.8.2.    İl’de Müdürlüğe bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları yazışmaların dışında resmi yazışmaların Valilik kanalı ile yapılmasını sağlamak, yetki verildiği takdirde Vali adına yazışma yapmak,
1.1.8.3.    Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelin disiplin ve sicil amirliği izin, görevlendirme ve her türlü özlük işlemlerini zamanında yapmak ve yapılmasını sağlamak,
1.1.8.4.    Müdürlük ve bağlı birimlerin yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden korunması için ilgili yönetmelik ve Bakanlık emirleri uyarınca gerekli tedbirleri almak, Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak,
1.1.8.5.    Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik devre raporları halinde Bakanlığa bildirmek,
1.1.8.6.    Müdürlüğün tahakkuk memurluğunu ve yetki verilmesi halinde ita amirliğini yapmak, bütçe ve her türlü mali işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bağlı birimlerin ita amirliği görevini yürütmek,
1.1.8.7.    Ataması Valiliğe ait olan personelin sicil dosyalarını tutmak, yeniden veya naklen atanacakları usulüne uygun olarak Valilik Makamına teklif etmek, başarısı tespit edilenleri ödüllendirmek üzere Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek,
1.1.8.8.    İl’de görevli Şube Müdürü kadrosu altındaki personelin hizmet verimliliğini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulması halinde İl dâhilinde görev yerinin değiştirilmesini Valiliğe teklif etmek,
1.1.8.9.    Gerekli görüldüğü takdirde sicil dosyası Bakanlıkta tutulan personelin başka bir birime atanmasını Bakanlığa teklif etmek,
1.1.8.10.    Müdürlük ve bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,
1.1.8.11.    Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,
1.1.8.12.    Hukuki ihtilaflarda Bakanlıkça yetki verilmesi halinde davanın takibini yapmak,
1.1.8.13.    Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek,
1.1.8.14.    Müdürlük ve bağlı birimlerin ayniyat işlemlerini ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapmak ve yaptırmak,
1.1.8.15.    Müdürlük ve bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde Kamu İhale Kanunu gereğince kurulacak komisyonların çalışmalarını takip etmek, gerekli hallerde İta amirliği görevini yürütmemek kaydıyla komisyonlara başkanlık etmek,
1.1.8.16.    İl ve ilçelerde Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünün görev alanına giren konularda Bakanlıkça verilecek talimatları yerine getirmek,
1.1.8.17.    Müdürlüğe ve bağlı birimlerde Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin sonucunu bir raporla Bakanlığa bildirmek, İlde sonuçlandırılamayan ihbar ve şikâyetleri Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirmek,
1.1.8.18.    Müdürlük ve bağlı birimlerdeki personelin verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimi yapmak,
1.1.8.19.    Hizmet alanlarına giren konularda istatistiki bilgi toplamak,
1.1.8.20.    Bakanlığın, İl Valisine bağlı İl kuruluşları ile kaymakama bağlı ilçe kuruluşlarının, Müdürlüğün bulunduğu İl’de teşkilatlanmış olan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarla taşra teşkilatlarının; Müdürlüğün bulunduğu il dışında teşkilatlanmış olan, ancak görev alanı itibariyle Müdürlüğün bulunduğu İl’de de faaliyet gösteren doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatlarının her türlü faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak, gerektiğinde koordinasyonu sağlamak,
1.1.8.21.    Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen kültür ve turizm faaliyetlerinin Bakanlığın İl’deki bütün kuruluşlarında gerçekleştirilmesini sağlamak,
1.1.8.22.    Ödemelerde zaman kaybının ve gereksiz işlemlerin önlenmesi amacıyla her birim ödenek taleplerini direkt olarak ödeneklerin dağıtımından sorumlu olan (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) birime yapmak,
1.1.8.23.    Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin personeli için öğle Yemeği çıkarmak.
1.1.8.24.    Bakanlığımız Arşiv Yönetmeliğine göre arşivlik malzemeyi tespit etmek, korumak ve muhafazasına gerek görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasını yapmak.
1.1.8.25.    Birimler ile yapılacak yazışmalarda Başbakanlık yazışma kurallarını uygulamak, birimler ile yapılacak yazışmalarda birim kod numaraları ile desimal numaralarının kullanılmasını sağlamak.