Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MÜZELER GÜNÜ

Müzeler, geçmişten günümüze kadar uzanan insan yaşamını, kültürünü ve onların ortaya koyduğu eserleri bilimsel, teknik ve sanatsal biçimde, günümüze olduğu kadar geleceğe de yansıtan kurumlardır. Bu kurumlar, toplumların kültürel-sanatsal yaşamlarında etkin bir eğitim yeridir.

Müze eğitiminin kuşkusuz en temel amaçlarından birisi, bireylerin kültürel düzeylerinin gelişmesi, estetik-görsel duyarlılıkların kazandırılması ve ifade kabiliyetinin geliştirilmesidir.

Müzeler, topluma karşı hissettikleri bu sorumluluk duygusu ile özellikle çocukların eğitimi ve gelişimine hizmet eden programlar hazırlamayı temel işlevleri arasında saymaktadırlar. Eğitimde aktif olma, deneyim kazanma, çevre, etkileşimin ön plana çıkmasıyla, müzelerin çocuk eğitimindeki önemi vurgulanmaktadır. Çünkü müze ortamı çocukların yaparak, yaşayarak; zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek ideal bir ortam sunmaktadır. Müzede sosyal etkileşim içinde kültürle ilgili çeşitli belgeleri tanıtarak, çocukların o toplumun bir bireyi olduklarını kavramalarını, kişilikleri ve özgüvenlerini geliştirme yolunda temeller atılmasına yardımcı olurlar.

Bugün İlimizdeki Arkeoloji Müzesinde derslik ve atölye bulunmaktadır. Bu atölyede anaokulu çocuklarına, gerçeğe yakın arkeolojik objeler verilerek, onlardan da kil veya hamurla aynısının yapmalarını istemek mümkün olacaktır. Böylece öğretmenin kontrolü altındaki anaokulu öğrencileri arkeoloji ve sanat tarihi ile çok küçük yaşlarda tanışabilmektedir. Müzemizde ortaöğrenim tarih dersleri de istenmesi halinde arkeolojik bir ortamda yapılabilmektedir. Müzemizin bir başka eğitici yanı da geçmişteki yaşantıların, Neolitik devirden başlayarak canlandırmalar ve panolar halinde gözler önüne serebilmesidir. Son yıllarda yapmış olduğumuz müzelerle dünyayla yarışır bir gelişmişlik gösteren müzelerimiz, sadece eserlerin korunduğu depolar olmaktan çıkıp, birer eğitim merkezi halini almıştır.

Müzelerin örgün eğitimin alışılmış yöntemleri dışında çeşitli etkinliklerle çağdaş bir eğitim-öğretim sunma görevini üstlenmeleri, çocukların sanat ile olan bağlarını kurmasında da önemli katkılar sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren müzelerde sanat nesneleri ile karşılaşan ve bunlarla bağlantılı etkinlikler yapan bir çocuğun sanat anlayışı gelişmekte ve sanata bakış açısı farklılaşmaktadır.

Müzelerde belli dönemlerde düzenlenen sergiler de eğitimde önemli rol oynamaktadır. Sergiler belli bir konuya ya da alana karşı ilgi ve merak uyandırır. Öğrencilerin iletişim ve sanat yeteneklerini geliştirir.

Bugün insanların bilgi ve toplumla olan ilişkilerinin değişmesi onun niteliklerinin de değişmesine neden olmaktadır. Nitelikli insan yetiştirilmesi, çağdaş eğitim sisteminin en önemli amaçlarından birisi olduğuna göre, müze eğitimi geçmişte yaşanan sanatsal ve kültürel süreçlerin analizleri ve değerlerin kavranmasında çok önemli bir rol oynayacaktır.