Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

PROJE ve PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

PROJE ve PROJE UYGULAMA YARDIMLARI SON BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Bakanlığımız 2010 Mali yılı Bütçesinden proje ve proje uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonu’nun 2010 yılı Mart ayı içerisinde yapacağı toplantıda belirlenecektir.

25.02.2009 tarihli ve 37083 sayılı Olur ile yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Gereği Yürütülen İşlemlere ilişkin Yönergede; proje ve proje uygulama yardım talepleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi, ait olduğu yılın Eylül ayı sonu olarak belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 7.maddesi gereği proje uygulama yardımı başvurusu ekinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış projelerin iletilmesi gerekmektedir. 2010 yılında proje yardımı yapılmasına karar verilen taşınmazların çoğunun rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri henüz Bölge Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Bu durumda olanların da yardımdan yararlanabilmeleri için proje ve proje uygulama yardımları için son başvuru tarihi 12.10.2010 tarihli ve 3 sayılı Komisyon Kararı ile 05.11.2010 olarak belirlenmiştir. Anılan Komisyon Kararı 13.10.2010 tarihli ve 211342 sayılı Olur ile yürürlüğe girmiştir.