Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NCA TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI İÇİN YARDIM YAPILMAKTADIR.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılmaktadır. Bilindiği üzere 5226 sayılı kanunlarla değişik, 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanan ve 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça proje yardımı ve proje uygulama yardımı (ilgili koruma bölge kurulunca onaylı rölöve ve restorasyon projeleri bulunuyorsa) yapılmaktadır.

Söz konusu taşınmazların mülkiyet sahipleri ya da hissedarlardan birinin, anılan yönetmeliğin 6. veya 7. maddesinde belirtilen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ile 30.09.2010 tarihine kadar Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz kanalıyla başvuruda bulunması halinde, söz konusu proje yardımı ya da proje uygulama talepleri, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonu’nun 2011 yılı Mart ayı toplantısında değerlendirilebilecektir.